Přihlášení

 

Aktuálně vyhlášené konkurzy


Zahájená insolvenční řízení


Upozornění pro čtenáře Konkursních novin

Od 1.1.2015 se výrazně změní stávající způsob zasílání tištěné podoby Konkursních novin – bulletinu. Nově budeme zasílat tištěný bulletin pouze těm předplatitelům, kteří mají řádně zaplacené předplatné.
 
Jde o reakci na dosavadní praxi, kdy postupně narůstal počet příjemců tištěné verze Konkursních novin, kteří neměli zaplaceno předplatné a Konkursní noviny stejně dostávali do svých schránek. „Na základě optimalizace naší příjmové a výdajové složky budeme od 1.1.2015 nově zasílat Konkursní noviny – bulletin, již jen těm předplatitelům, kteří si řádně uhradili předplatné. Pokud si má zájem někdo ze stávajících odběratelů bulletin předplatit, může tak učinit na webových stránkách Konkursních novin www.kn.cz v rubrice Předplatné případně může zaslat elektronickou objednávku předplatného na email p.mikulenka@kn.cz.
 
Redakce Konkursních novin


Reklamní box

www.burzaspravcu.cz

agentura-tis

e-aukce.com

Aktuality

   Rekodifikace soukromého práva, představovaná především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“ či „NOZ“) a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“ či „zákon o obchodních korporacích“), přinesla do českého právního řádu – jeho soukromoprávní části – nový institut. Do všeobecných ustanovení o závazcích (§ 1721 a násl. NOZ), konkrétně do ustanovení o změnách závazků, byla zařazena dosud (našemu právu) neznámá právní úprava institutu postoupení smlouvy.

Stanovisko Asociace insolvenčních správců, o.s. k návrhu novely vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně (  dále jen vyhláška, ministerstvo a návrh )

 

23.1.2015 10:15

Asociace insolvenčních správců o.s. provedla statistické a analytické vyhodnocení způsobu ustanovování insolvenčních správců v insolvenčních řízeních vedených u Krajského soudu v Ostravě a Krajského soudu v Ostravě – pobočka Olomouc v období od 16. 6. 2014 do 30. 11. 2014. Vyhodnocení směřovalo k posouzení, zda je dodržen zákonný postup pro ustanovování insolvenčních správců daný ustanovením § 25 insolvenčního zákona.Články ze staršího vydání

1.11.2014

Harvardský průmyslový holding, a.s.  a legalizace výnosů z trestné činnosti (1)
 

1.11.2014

   Bilance korupce…

1.11.2014

Na dotaz odpovídá advokát, insolvenční správce se zvláštním povolením Mgr. Adam Sigmund
 

1.11.2014

 Na dotaz odpovídá místopředseda Krajského soudu v Ostravě Mgr. Rostislav Krhut
 
 Dobrý den, pořád nemám jasno, jak je to s příjmy z dohody o provedení práce v oddlužení splátkovým kalendářem. Setkávám se s různými, i naprosto odlišnými přístupy.

1.11.2014

Ve výběru z judikatury vám tentokrát přinášíme dvě rozhodnutí Nejvyššího soudu České republiky. Nejvyšší soud se v nich zabývá jednak otázkou neúčinnosti smlouvy o zřízení zástavního práva k již existentní pohledávce a také otázkou povinnosti věřitele vrátit plnění poskytnuté insolvenčním správcem na pohledávku za podstatou.
 
   NS ČR – k otázce neúčinnosti smlouvy o zajištění pohledávky